Huỳnh Thị Lệ Hương
  • Huỳnh Thị Lệ Hương
  • Ban Giám Hiệu
  • Hiệu trưởng
  • 0972998368
  • ht.lehuong@gmail.com
  • mail trường: mn-hm.iahdrai@kontum.gov.vn
  • Trần Thị Thùy Trang
  • Ban Giám Hiệu
  • Hiệu phó
  • 0987194579